Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - Культура мовлення та виразне читання - змістовий модуль 1 - тема 1 - Кафедра теорії і методики дошкільної освіти
 
 

 
 
Віртуальний зошит з курсу "Культура мовлення та виразне читання"
  Культура мовлення та виразне читання
Модульний контроль з курсу „Культура мовлення та виразне читання”

Змістовий модуль №1

Тема 1. Предмет і завдання курсу культура мовлення та виразне читання

Семінарське заняття

План

 1. Предмет та завдання курсу методики культури мовлення та виразного читання у дошкільному закладі
 2. Внесок мовознавців та лінгводидактів у розробку проблем культури мовлення та виразного читання
 3. Міжпредметні зв’язки з іншими методиками
 4. Аспектність культури мовлення та виразного читання

Практичні завдання до семінарського заняття

 1. Скласти анотації: а) на навчальні посібники: Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. –К.: Вища шк.., 2003. -311 с.; Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. –К.: Центр навчальної літератури, 2003. -536 с.

Запитання і завдання для самоконтролю

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання:

 1. Назвіть засоби спілкування людей.
 2. Чому мову вважають найважливішим засобом спілкування?
 3. Яку роль виконує мова в житті суспільства?
 4. Назвіть науки про мову.
 5. Назвіть міждисциплінарні науки.
 6. Чому суспільство має берегти, плекати мову?
 7. Поясніть різницю між читанням і виразним читанням?

Завдання 2. Продовжіть речення

Усне мовлення - це первинна форма існування і реалізації мови, що виражається за допомогою ...

Писемне мовлення - це похідна, вторинна форма, ...

Зовнішнє мовлення - це усне і писемне мовлення, яке доступне ...

Внутрішнє мовлення - це структурно згорнуте неозвучене говоріння, мовлення про себе, внутрішньомовленнєве ...

Рецептивне мовлення - це сприймання мовлення на слух ...

Діалогічне мовлення - це бесіда, розмова між двома співроз­мовниками, що складається із ..., супроводжується мімікою, жестами, діями, емоційністю у процесі безпосереднього сприймання вислов­лювань.

Монолог - це вид зв'язного мовлення однієї особи, по­відомлення про певні факти дійсності, що знаходяться ...

Розповідь (оповідь) - це мовлення-повідомлення про фак­ти і події, що відбуваються в певній послідовності, розгорта­ються в часі. Різновидами розповіді є ...

Опис - мовлення-повідомлення про факти дійсності, що існують одночасно; це зв'язне послідовне...

Міркування - мовлення-повідомлення про факти дійсності, які знаходяться ...

Зв'язне мовлення - це мовлення, яке відображує в мов­леннєвому плані всі суттєві ...

Зв'язне мовлення може бути ситуативним і контекстним.

Контекстне мовлення - це зв'язне мовлення, яке може бути зрозумілим на основі свого предметного ...

Ситуативне мовлення - це мовлення, яке може бути зро­зумілим тільки в конкретній ситуації; це мовлення, що суп­роводжує дії, ...

Завдання 3. Мова виконує низку функцій, які є життєво важливими для суспільства, окремих соціальних груп, для кожної людини-мовця. Розкрийте сутність кожної з функцій, що виконує мова. Поясніть, як ви розумієте кожну з них?

Комунікативна функція, експресивна функція, номінативна функція, гносеологічна, мислетворча, естетична, культуроносна, ідентифікаційна, контактовстановлювальна (фатична) функція, волюнтативна, демонстраційна, дейктична.

Завдання 4. Назвіть причини низької мовленнєвої культури.

Завдання 5. Дайте визначення мовленнєвого етикету. На яких функціях базується мовленнєвий етикет?

Завдання 6. Прочитайте текст. Вставте пропущені слова.

Культура мовлення як окрема наукова дисципліна виокремлюється … столітті завдяки працям ... Праці вчених були присвячені… , що найбільш чутливіші до порушення літературної норми, .., розповсюдження знань про мову, виховання поваги до правильного мовлення. Після тривалої перерви інтерес до проблеми культури мовлення знову підвищується у … роки. Особливу вагу в цей час відіграли праці... 1957 рік – виходить до видання... академіка Л.В.Щерби. У 1970 роки виходять з друку роботи С.І.Ожегова ... (1974) та ... Л.В.Успенського (1976). В Україні видано низку підручників Н.Д.Бабич ... Львів, 1980, Ильяш М.И. ..., Киев-Одесса, 1984, Пентилюк М.І. ..., 1984. Останнім часом вийшли з друку такі праці з питань теорії і практики виразного читання: Г.А.Олійник...; .... тощо.

Культура мовлення та виразне читання – педагогічна дисципліна, предметом якої ..., види спілкування, його принципи і правила, етичні норми спілкування, функціональні стилі мовлення, основи мистецтва слова, труднощі застосування мовних норм і проблеми сучасного стану мовної культури суспільства. Предметом вивчення методики є .... Об’єктом вивчення ....

Завданнями курсу є: закріплення і вдосконалення...; формування комунікативної...; навчання ... в галузі обраної спеціальності; розвиток мовленнєвої майстерності для підготовки до ... спілкування; підготовка студентів до організації роботи з ...

Завдання 7. Складіть схему міжпредметних зв’язків методики „Виразного читання та основ культури мовлення” з іншими науками за тематичним принципом.

Завдання 8. Дайте відповіді на запитання:

 1. В чому виявляється синтетичність виразного читання?
 2. Розкрийте взаємозв’язок виразного читання та стилістики мовлення?
 3. Курс „культура мовлення та виразне читання” тісно пов’язаний з конкретною граматикою. Якими оцінками ми оперуємо у граматиці, якими у культурі мовлення. Поясніть свою думку. Наведіть приклади.

Завдання 9. Назвіть основні ознаки культури мовлення.

Завдання 10. Скласти бібліографічний огляд з теми „Значення культури мовлення та виразного читання для вихователів дошкільних закладів освіти та студентів вищих навчальних закладів освіти”.

Завдання 11. Розкрийте аспектність культури мовлення. В чому полягає її сутність?

Завдання 12. Підготуйте рекламний проект «Культура мовлення та виразне читання як предмет». Кожна група (4-5 чоловік) готує рекламу, визначає мету реклами, її адресата. Вид реклами.

Мета гри – узагальнити знання з теми „Культура мовлення як навчальна дисципліна”.

Підготовча робота. 1. Інформація викладача про особливості жанру реклами. 2. Аналіз зразків різного типу реклами за критеріями (максимум інформації та цілеспрямованості при мінімумі слів; доступність та дієвість; лаконічність; оригінальність, неповторність).

Ігровий етап: кожна група по черзі демонструє свою рекламу, інші аналізують її за вищезгаданим критеріями.

Здійсніть рефлексію та саморефлексію виконання вправи. Результати запишіть.

Завдання 13.

В якій віковій групі можна використовувати ігри  „Слова забули своє місце”. На матеріалі вивчених віршів педагог розповідає вірш, де переставляє слова у реченнях, а діти у відповідь – правильно; „Назви якомога більше ознак пір року”. Вихователь називає ознаки кожної пори року, а діти доповнюють Осінь – яка?..., Зима- яка?..., Літо – яке?..., Весна – яка?...

Завдання 14.

Гра „Переключення уваги”

Вправа виконується протягом 15-20 хвилин в домашній обстановці. Увімкніть телевізор та розкрийте незнайому вам книгу (художню чи публіцистичну). Спробуйте одночасно читати книгу та дивитись телевізор. Прослідкуйте за собою: через який час ви будете відчувати себе втомленим? Спробуйте для себе  відтворити те, що ви читали, та те що, дивилися по телевізору.

Здійсніть рефлексію та саморефлексію виконання вправи. Результати запишіть.

Завдання 15.

Гра „На яку тварину я схожий?”

Вправа виконується вдома, перед дзеркалом. За  набором карток (вовк, заєць, лев, лисиця, змія тощо), програйте за допомогою рухів поведінку тієї чи іншої тварини. Поведінка повинна бути максимально невимушеною, навіть смішною.

Здійсніть рефлексію та саморефлексію виконання вправи. Результати запишіть.

Завдання 16.

 Гра „Зоопарк”

Права виконується в групі та розрахована на повне внутрішнє розкріпачення. Кожний з учасників обирає тварину, птаха, рибу. Потім на протязі 2-3 хвилин всі  повинні побути  в ролі цієї тварини, повністю перейнявши його манеру рухів, звички, звуки. Про свій вибір неможливо розповідати вголос, треба намагатися зобразити цю тварину.

Потім група обмінюється  враженнями, відгадуючи, хто яку тварину зображував, та аналізують наскільки хто був розкутим, яким чином виплескував свої емоції.

Здійсніть рефлексію та саморефлексію виконання вправи. Результати запишіть.

Орієнтовні теми для полілогу:

„Роль і місце вчення про словесну дію у формуванні основ виразного читання”

„Назвіть спільне і відмінне в роботі вихователя і артиста –читця”

 

Завдання з педагогічної практики

1. Складіть картотеку  літератури з проблеми  формування навичок виразного читання у дошкільників, яка є у дошкільному закладі.

2. Запишіть 2-3 види роботи (заняття, ігри, літературні ранки) з художньої літератури та виразного читання у дошкільному закладі. Зробіть письмовий аналіз.

3. Протягом тижня зробіть диктофонний запис мовлення вихователя. З’ясуйте , чи використовує вихователь у власному мовленні елементи індивідуального стилю.

 Фактори, що визначають індивідуальний стиль мовлення: темп викладу; небагатослівність, або навпаки, ускладненість викладу додатковими подробицями; образність або сухувата логічність, словниковий запас.

За яких умов виробляється індивідуальний стиль мовлення:

  1. постійна праця над собою (часто публічно усно чи писемно виступати, що вимагає праці з літературою, відповідно зі словом); поступове вироблення власної манери викладу,  свого підходу   до  відбору й упорядкування фактів, своїх засобів впливу на аудиторію – свого індивідуального стилю;
  2. володіння голосом, інтонацією, жести і міміка гармонійні.

4. З’ясуйте, за якою програмою працює дошкільний заклад. Випишіть з планів навчально-виховної роботи  види та форми роботи з виразного читання та художньої літератури. Що плануються вихователями з розділу  „Виразне читання”.

Робота з художніми текстами

 1. Прочитайте вірш Г.Бойка „Чарівні слова”.
  1. Будь ласка, сестричко,

Подай рукавички!              До всіх сердець,як до дверей

Дістала з полички             Є  ключики малі.

Сестра рукавички.                        Їх кожен легко підбере,

Знайшла і калоші,             Якщо йому не лінь.

Бо в брата Тимоші                       Ти, друже, мусиш знати їх,

Хороше словечко               Запам ятать не важко

Лежить недалечко                       Маленькі ключики твої –

                                         „Спасибі” і „Будь ласка”.

В якій віковій групі та на яких заняттях його можна використати?  Який аспект культури мовлення висвітлено   в даному творі?

Конспектування першоджерел

 1. Опрацювати праці К.Станіславського Робота актора над собою. –К., 1952. Розкрити сутність вчення К.Станіславського про словесну дію.
 2. Топорков О.В. О технике актера. –М., 1954.
 3. Захава Б.Е. Майстерство актера и режисера. –М., 1973.
 4. Язовицкий Е.В. Выразительное чтение как средство эстетического воспитания. –Л. 1963.

Робота з термінологічним словником

Виписати до особистого термінологічного словничка основні поняття за темою, користуючись літературознавчими словниками. Унормувати їх за алфавітним покажчиком.

відправити результати ви можете якщо зареєстровані на сайті